Novinky

Jsou nejlepší regulátory v EU dle standartu UNI 11431

Dle evropské normy pro posuzování kvality regulačních systémů mají regulátory REVERBERI nejvyšší bodové hodnocení - A1,P1, R1, L1, Y1

Regulace systémů veřejného osvětlení se po přijetí souboru norem ČSN EN 13201 stala standardním vybavením energeticky a provozně optimalizovaných systémů veřejného osvětlení. S rozvojem četnosti aplikací regulace došlo i k rozšíření sortimentu nabízených regulátorů. Jakmile je na trhu již poměrně široká škála regulačních zařízení, potřebuje odborná veřejnost i zákazníci nástroj k jejich objektivnímu hodnocení tak aby si mohli vybrat pokud možno nejvýhodnější řešení.

V současné době je takovým nástrojem italský standard UNI 11431 – Použití zařízení v oblasti regulace osvětlení komunikací, vydaný v říjnu roku 2011.

Tento standard:

1. Definuje různé typy regulátorů osvětlení

2. Umožňuje odhadnout dosaženou úsporu daným regulátorem

3. Vyhodnocuje parametry regulátorů zvláště se zaměřením na centrální regulátory s ohledem na jejich schopnost uspořit elektrickou energii

 

Definice pojmů

Všechna zařízení, která umožňují změnu světelného toku, se označují regulátory osvětlení. Zařízení, která toto realizují v každém svítidle se nazývají individuální regulátory, zařízení, která to činí v centru napájení se nazývají centrální regulátory.

 

Vlastnosti produktů

Standard vyžaduje, aby u regulátorů osvětlení byly deklarovány charakteristické parametry, které určují zejména jejich účinnost a efektivitu ve vztahu k úspoře energie. Standard stanovuje 6 hodnotících kritérií. Tento příspěvek popisuje 5 rozhodujících kritérií.

 

Hodnotící kritéria pro všechny regulátory osvětlení:

Třída nebo míra regulace – označeno symbolem A,

 

znamená do jaké míry je regulátor schopen snížit světelný tok:

            hodnocený parametr                 známka

-       o 25%                                              3

-       o 25 až 50%                                     2

-       více než 50%                                    1

 

První kategorie tohoto kritéria zahrnuje výrobky nižší kvality, které spíše stabilizují než regulují osvětlení. Typickým představitelem druhé kategorie jsou dvouvýkonové - přepínatelné elektromagnetické předřadníky. Do třetí kategorie patří napěťové regulátory a elektronické stmívatelné předřadníky pro výbojkové a LED světelné zdroje.

 

Flexibilita programových možností nastavení regulátoru – označeno symbolem P,

vyjadřuje schopnost zařízení nastavit různé cykly provozu a tím dosáhnout jeho vyšší energetickou efektivitu. Standard definuje 4 kategorie. Principielně nejhorší je zařízení, kde je nastaven tentýž cyklus každý den v roce. Lepší je, když existuje možnost měnit cyklus dle ročních období, času, sezónních výkyvů provozu, časových intervalů apod. Nejlepší zařízení pracují s přesným centrálním reálným časem, jsou komplexní, universální a variabilní.

 

Hodnotící kritéria jen pro napěťové regulátory:

Účinnost – označeno symbolem R,

je vyjádřena poměrem činného výkonu na vstupu a výstupu regulátoru. Standard identifikuje 3 kategorie:

            hodnocený parametr                 známka

-       ŋ ≥ 98%                                               1

-       97 ≤ ŋ < 98%                                       2

-       96 ≤ ŋ < 97%                                       3

Zařízení s nižší účinností než 96% nejsou hodnocena, jsou považována za nekvalitní.

 

Snížení účinnosti při 50% zatížení – označeno symbolem L,

je vyjádřena procentním snížením účinnosti regulátoru při jeho 50% zatížení. Standard identifikuje 4 kategorie:

            hodnocený parametr                 známka

-       Δl ≤ 2%                                               1

-       2 < Δl ≤ 3%                                         2

-       3 < Δl ≤ 4%                                         3

-       Δl ≥ 4%                                               4

Je všeobecně známo, že účinnost elektrických zařízení je měřena při jmenovitém zatížení. Napěťové regulátory pracují většinou se zatížením pod 50% jmenovité hodnoty. Proto je velmi důležité vědět jak se změní účinnost regulátoru při 50% zatížení.

 

Stabilizace – označeno symbolem Y, T,

jde o stabilizaci výstupního regulovaného napětí. Standard klasifikuje zařízení ve třech kategoriích:

            hodnocený parametr                 známka

-       Su ≤ 1%                                            1

-       1 < Su ≤ 2%                                      2

-       2 < Su ≤ 3%                                      3

-        

Dva symboly Y a T naznačují ještě dvojí rozlišení stabilizace. Musí být jednoznačně stanoveno, zda se jedná o nezávislou stabilizaci každé fáze zvlášť, kde musí být řídící jednotka instalována v každé fázi, což zaručuje, že žádná fáze není v tomto směru limitována. Tento typ stabilizace je označen Y.

Anebo je stabilizace všech fází vztažena k průměrné hodnotě napětí tří fází. Řídící jednotka je pouze jedna a všechny fáze jsou řízeny současně, a takové zařízení je samozřejmě levnější. Vede to mimo jiné k rozdílnému regulovanému světelnému jednotlivých svítidel což může za určitých okolností znamenat až nedovolenou změnu rovnoměrnosti osvětlení. Tento typ stabilizace je označen T.

Standard porovnává jednotlivá zařízení tak, že konkrétnímu zařízení přidělí dle daného kritéria známku od 1 do 3 (nejlepší 1). Po oznámkování všech kritérií se provede součet známek a zařízení s nejnižším součtem je hodnoceno jako nejlepší.