Energetický management

Analýza, návrh řešení, výkaznictví úspor

Energetický management lze chápat jako soubor činností, jejichž výsledkem je snížení nákladů za podmínky zachování a někdy i zlepšení parametrů. Lze ho považovat za základní prvek v oblasti šetrného a hospodárného zacházení s energiemi.

Pro úspěšné zavedení a provozování energetického managementu je velmi důležité detailně popsat a analyzovat stávající stav a technologie, provozní režimy a spotřeby energií, například formou studie energetických úspor nebo optimalizační studie. Výsledkem této činnosti je identifikace mimo optimálních stavů, jejichž nápravou získáme často velmi značné úspory nákladů. Samo o sobě však toto nestačí. Z dlouhodobějšího hlediska je nutné neustále sledovat spotřeby, vyhodnocovat je ve vztahu k provoznímu režimu a na základě vyhodnocení provádět optimalizace. Monitoring spotřeb umožňuje předcházet případným havarijním stavům, jejichž následné řešení bývá ekonomicky nákladné.

Dnešní technologie umožňují monitorovat prakticky všechno. Na druhou stranu systém veřejného osvětlení není technologický proces, který by vyžadoval permanentní sledování všech jeho funkcí. Je zřejmé, že čím je monitorovací systém rozsáhlejší, tím je vyšší jeho pořizovací cena a tím jsou vyšší náklady na jeho údržbu. Současně s rozsahem monitorovacího systému souvisí množství generovaných a zpracovávaných dat a tomu jsou úměrné provozní náklady.

Je tedy třeba určit účelný rozsah systému a vybrat takový, který má možnost stavebnicového rozšiřování dle potřeby provozovatele.

Cílem monitoringu je zajišťovat spolehlivý provoz a rychle identifikovat poruchy důležitých prvků a poskytovat statistické informace ke kontrole provozních nákladů na spotřebu elektrické energie a údržbu.

Monitorovací systém zaznamenává jak provozní informace tak poruchová hlášení. Poruchy mají různou úroveň důležitosti z hlediska reakce správce. Podobně je tomu z hlediska důležitosti jednotlivých zařízení.

Reference