Projekty EPC

Návrh a realizace, garance úspor, financování - splácení z úspor
aplikace metody EPC (energy performance contracting)

Princip metody EPC (Energy Performance Contracting)

Metoda EPC, tj. metoda energetických služeb se zárukou se uplatňuje u projektů, u kterých se specializovaná firma energetických služeb, tzv. ESCO (Energy Services Company) svému zákazníkovi zaručí za dosažení úspor energie ve spotřebě a za výši budoucích nákladů na energii a realizuje energeticky úsporná opatření s výsledným efektem snížení spotřeby energie a s tím souvisejících nákladů. Zákazník splácí investiční náklady, finanční náklady za zajištění financování a náklady na služby spojené s energetickým managementem firmě ESCO po dosažení úspory v provozních nákladech a po dobu sjednanou ve smlouvě. Firma AKTÉ spol. s r.o. je ESCO organizací.

Jaké jsou výhody EPC?

 • záruka dosažení úspor energie a tedy návratnosti investovaných prostředků

poskytovatel zákazníkovi smluvně garantuje dosažení smluveného objemu úspor energie, respektive provozních nákladů

 • možnost zajištění financování projektu prostřednictvím firmy energetických služeb ESCO

nalezení nejvhodnějšího zdroje dostupných finančních prostředků

 • firma energetických služeb má stejné motivace jako její zákazník

realizace investice v optimální výši při dosažení co nejvyšší míry přínosů v úsporách

 • investice je splácena v průběhu trvání smluvního vztahu z dosažených úspor

zákazník nemusí na počátku vynaložit vlastní investiční prostředky

 • přenesení většiny rizik spojených s projektem na ESCO

např. nedosažení smluvního objemu úspory v daném čase jde na úkor ESCO

 • ke spolufinancování energetické optimalizace lze použít dotačních programů

Smlouva
Smlouva o EPC je poměrně obsáhlá,, komplexní a vyvážená. Aby byl projekt EPC úspěšný a přinesl zákazníkovi očekávaný efekt, je třeba věnovat přípravě smlouvy a jejímu obsahu před podpisem velkou pozornost. Návrh smlouvy by měl být součástí zadávací dokumentace, čímž se předchází případným pozdějším nesrovnalostem. K nejdůležitějším prvkům obsaženým ve smlouvách projektů EPC patří:

 • záruka dodavatele za dosažení garantovaných úspor elektrické energie po celou dobu trvání smluvního vztahu
 • stanovení způsobu provozu soustavy ze strany zákazníka a záruka za jeho schopnost hradit dosavadní provozní náklady.

Realizace projektu

 • zpracování projektové dokumentace
 • realizace
 • komplexní zkoušky funkčnosti zařízení
 • zaučení obsluhy

Provoz a vyhodnocení

 • za účinnost provozu optimalizované soustavy zodpovídá dodavatel - ESCO
 • vyhodnocení dosažených úspor probíhá obvykle zpočátku měsíčně, následně ročně
 • v případě, že dosažené úspory jsou vyšší, než je garantováno ve smlouvě, nad-úspora se rozdělí mezi zákazníka a ESCO (poměrem stanoveným ve smlouvě)
 • v případě nedosažení garantované výše úspory má dodavatel - ESCO závazek uhradit zákazníkovi rozdíl (například formou dobropisu)

epc

Reference